UNICEF – Obuhvatiti svako dete u Srbiji

Beograd, 5. jul 2017 – U dostizanju Ciljeva održivog razvoja koji su definisani Agendom UN 2030, deca i mladi su od ključnog značaja. UNICEF i Evropska unija partnerski podržavaju rad državnih organa u promovisanju prava dece kao deo tekućeg reformskog procesa usklađivanja nacionalnih zakona i politika sa standardima EU, i implementiranja Agende 2030 na nacionalnom nivou. „Stručna obuka Evropske unije i UNICEF-a za ključne aktere: Obuhvatiti svako dete u Srbiji – integracija prava deteta u reformu i politike“, održana danas, deo je ovog tekućeg napora.

Cilj partnerstva EU i UNICEF-a je pružanje praktičnih uputstava o tome kako da se u kreiranju politika i programa operacionalizuje pristup zasnovan na pravima i orijentisan na decu i mlade.

„U aprilu ove godine Savet je usvojio zaključke o promovisanju i zaštiti prava deteta, potvrdivši svoju posvećenost sveobuhvatnoj zaštiti i promovisanju prava deteta u kontekstu spoljne politike i ljudskih prava. Zaključci se fokusiraju na promovisanje rodne ravnopravnosti, osnaživanje devojčica, uvođenje prava deteta u svim sektorima i u svim programima, i na ohrabrivanje partnerskih zemalja da usvoje nacionalnu strategiju o pravima deteta“, rekao je Nicolas Bizel, šef Odeljenja Delegacije EU u Srbiji za pravosuđe, unutrašnje poslove i podršku civilnom društvu.

[wp_ad_camp_1]

Uprkos velikom napretku koji je postignut za decu u periodu od usvajanja Konvencije UN o pravima deteta 1989. godine, svakodnevno se krše prava miliona dece. To je razlog zašto se obećanje „da se obuhvati svako dete“ nalazi u središtu UN Agende 2030.

„Deca i mladi su u srcu skoro svih Ciljeva održivog razvoja. I usmereni su ka tome da SVA deca budu obuhvaćena. Da bi to ostvarili, Ujedinjene nacije i Evropska unija pozivaju na ulaganja u decu, naročito u najmlađu decu i u onu koja su najosetljivija. Napredak dece je od suštinskog značaja ako želimo da sprečimo nestabilnost i obezbedimo dugoročan održivi razvoj, socijalnu koheziju, stabilnost i ljudsku bezbednost na nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou“, rekao je Michel Saint-Lot, direktor UNICEF-a u Srbiji.

Na svom putu ka članstvu u EU, Vlada Srbije posvećena je integraciji prava deteta u svoje politike.

Izvor: unicef.rs

Podjeli:

Odgovori

error: Content is protected !!